Palvé versgroep Heerhugowaard
Galileistraat 75
1704 SE Heerhugowaard

Palvé versgroep Leeuwarden
Icarusweg 5
8938 AX Leeuwarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Palvé versgroep Heerhugowaard en Palvé versgroep Leeuwarden, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
van koop en verkoop middels onze internetsite conform de richtlijnen inzake elektronische
handel.
7. De gebruiker heeft ten alle tijden de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en de wederpartij hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
2. Een overeenkomst wordt geacht overeenkomstig de schriftelijke orderbevestiging tot stand te zijn gekomen, zulks tenzij binnen 24 uur na verzending van zodanige orderbevestiging daartegen door de wederpartij is geprotesteerd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
4. Indien er (schrijf)fouten in een aanbieding, offerte, prijslijst of overeenkomst staan, dan is de wederpartij hier niet aan gebonden.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

3. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
De gebruiker is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Levering geschiedt franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het minimale orderbedrag is € 250,- binnen ons leveringsgebied, dit is behoudens
naleveringen, backorder leveringen en incidentele noodleveringen.
3. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor de gebruiker om zijn zaken te leveren.
5. Bij aflevering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. Het volledige risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van feitelijke levering.
6. Indien het niet mogelijk blijkt niet bederfelijke c.q. houdbare zaken (waaronder
geconserveerde en diepgevroren food producten) en/of andere zaken (non-foodproducten)
aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken
te leveren.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als
bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (een) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot
vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
8. Indien het niet mogelijk blijkt bederfelijke c.q. niet houdbare zaken (food producten) aan de
wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, zal de
gebruiker zich inspannen de zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor de zaken te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de zaken als hiervoor beschreven, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de
gebruiker vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen.
9. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q.
bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10. Een ingevolge lid 8 van dit artikel eventueel ontvangen verkoopbedrag strekt in mindering op
hetgeen de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is.
11. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot
levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te
brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, dan heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan hem verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT
1. Het transport van de door de gebruiker aan de wederpartij verkochte zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de gebruiker, tenzij het vervoer geheel door de wederpartij wordt verzorgd en zulks ook uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
3. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, dan wel verkocht, dan wel vernietigt, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen.
3. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
4. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
5. Indien het – ter beoordeling van de gebruiker – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan.
2. Een gebrek in de kwantiteit dient direct bij aflevering te worden gemeld.
3. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van niet bederfelijke c.q.
houdbare zaken (waaronder geconserveerde in diepgevroren food producten) en/of andere zaken (non-foodproducten) c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
4. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient
zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
5. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van bederfelijke c.q. niet
houdbare zaken (food producten) tot controle ervan over te gaan. Voor zover geleverde zaken door of via de gebruiker zijn verpakt, en daardoor ook uitdrukkelijk voor langere tijd houdbaar zijn geworden, spreekt het voor zich dat, in elk geval vanaf het moment van opening van de verpakking, deze zaken volledig voor rekening en risico komen van de wederpartij. Wederpartij zal zich vanaf dat moment ook niet meer kunnen beroepen op de non-conformiteit van deze zaken of kunnen reclameren. In elk geval vervalt beroep op reclame of non-conformiteit, in de
ruimste zin des woords, uiterlijk 24 uur na ontvangst of opening.
6. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
7. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
9. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
10. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die
slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn
uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
11. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
12. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame, tenzij
de wederpartij kan aantonen dat er bij de fabricage van de door de gebruiker verkochte zaak een fout is gemaakt.
13. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht,
doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige lid van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken
voordoen, die reeds op het moment van levering onweerlegbaar aanwezig moeten zijn
geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in
voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van die gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de
geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, ingrediënten,
materialen e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft
en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 11: BETALING
2. Betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een automatische incasso is afgesproken, zal het bedrag geïncasseerd worden op de afgesproken datum. Indien het niet mogelijk blijkt om het bedrag op de afgesproken dag te incasseren, is de wederpartij vanaf dat moment terstond in verzuim en zal de vordering direct opeisbaar zijn.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 c.q. lid 2 bedoelde termijn niet volledig is
betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte
van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een
maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de
hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €250,-;
c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste €45,- ter zake
administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in
de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4. Ter keuze van de gebruiker kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverlichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meerdere tegen vorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening
met betrekking tot deze vordering(en).
8. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het
tijdstip waarop de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van
schade, gederfde winst en interest te vorderen, 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd
geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te
vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst
ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen
partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen
jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Indien situatie intreedt als genoemd in lid van dit artikel en de overeenkomst ten dele is
uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van een niet-toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, ziektes, binnenlandse en/of buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import- en exportverboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen,
waaronder epidemieën, een en ander onverschillig of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
4. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei
contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is
overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien dit binnen 48 uur na het plaatsen van een bestelling dan wel het tot stand komen van een overeenkomst per fax of email, rechtstreeks aan de gebruiker geschiedt en indien de gebruiker daarin toestemt.
3. Indien een zodanige annulering door de gebruiker wordt geaccepteerd, is de wederpartij gehouden aan de gebruiker in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden of te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht overige rechten van de gebruiker.
4. Het op grond van dit artikel verschuldigde wordt bepaald op minimaal 30% van het
factuurbedrag van de factuur die bij de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker aan de wederpartij zou zijn verstuurd.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het
dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Download de algemene leveringsvoorwaarden

'Meer vers' ontvangen?

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je e-mailadres in
Kies je relatie tot ons
Kies je branche
Je moet akkoord gaan om in te schrijven

'Meer vers' bekijken?

Week 25 - 26